Marktvoorwaarden

MARKTVOORWAARDEN:

 

AAN- EN AFMELDEN:

 • Aanmeldingen en annuleringen altijd schriftelijk: Aanmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan (per brief of e-mail), bij voorkeur via ons eigen inschrijfformulier op de website.

 • Aanmelden kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de markt. Daarna is het alleen mogelijkheid om deel te nemen aan de markt door “mee te lopen”. Dat wil zeggen dat wij u niet kunnen garanderen dat er plaats voor u is.

 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant en uw borgstorting.

 

ANNULEREN:

 • De (volledige) betalingsverplichting vervalt alleen wanneer u de markt op tijd en schriftelijk annuleert en deze middels een schriftelijke bevestiging van onze kant is bekrachtigd.

 • Annuleren is gratis tot vijftien dagen voor aanvang van de markt.

 • Annuleren in de periode veertien tot zes dagen voor de marktdag kost 50% van het standgeld.

 • Annuleren tot vijf dagen voor de marktdag, u betaalt 100% van het standgeld.

 

BETALINGEN:

 • Markten worden vooraf betaald via het inschrijfformulier op de website.

 • Na uw boeking ontvangt u binnen een week een bevestiging.

 • Wij versturen geen facturen. Uitsluitend op de markt ontvangt u een kwitantie voor het door u betaalde standgeld.

 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. U neemt deel aan de markten op eigen risico. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

 

VOOR AANVANG VAN DE MARKT:

 • Ambulante handelaren (commerciële handelaren) moeten beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • Alle deelnemers moeten een geldige (markt)WA verzekering hebben lopen.

 • Deze documenten dient u bij u te hebben zodat zij overlegbaar zijn tijdens de markt.

 • Elke deelnemer is tijdens de markten uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig.

 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. Alle eventueel komende markten worden geannuleerd en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname. De betaalde borg wordt verrekend met het verschuldigde standgeld.

 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.

 • Het is doorgaans niet mogelijk uw auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam dient uw auto een uur voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.

 

TIJDENS HET INRICHTEN VAN UW KRAAM:

 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat uw lostijd zo kort mogelijk is.

 • Het artikel waarmee u inschrijft is gelijk aan het artikel wat u op de markt aanbiedt.

 • Wanneer u een stroomvoorziening wenst, dient u dit zelf te regelen.

 

TIJDENS DE MARKT:

 • Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.

 • Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen te geschieden.

 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij u uit ons deelnemersbestand schrappen.

 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient uw kraam leeg te zijn.

 

NA AFLOOP VAN DE MARKT:

 • Alle vuilnis/afval dient na afloop door u zelf te worden opgeruimd. Wanneer geconstateerd wordt dat u afval heeft laten liggen, brengen wij u € 50,= in rekening ter dekking van de opruimkosten.

 • Houd rekening met uw collega’s wanneer u de auto haalt.

 

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.